Skip to Main Content
  1. Home
  2. CDII Translation Page
  3. CDII Translation Page - Vietnamese Tiếng Việt

CDII Translation Page – Vietnamese Tiếng Việt

Chào mừng quý vị đến với trang web của Trung tâm Dữ liệu chi tiết và Đổi mới (Center for Data Insights and Innovation – CDII) thuộc Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh và Y tế California (California Health and Human Services Agency –  CalHHS).  Là một phần trong nỗ lực tiếp cận ngôn ngữ của chúng tôi, vui lòng lưu ý những điều sau:

Google™ Translate là dịch vụ miễn phí của bên thứ ba, không được Tiểu bang California kiểm soát. Tiểu bang California không thể đảm bảo tính chính xác của bất kỳ bản dịch nào do Google™ Translate cung cấp và do đó không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc những thay đổi về định dạng của trang do sử dụng công cụ ứng dụng dịch thuật.

Các trang web hiện có bằng tiếng Anh trên trang web này là nguồn chính thức và chính xác. Bất kỳ sự khác biệt hoặc chênh lệch nào được tạo ra trong bản dịch đều không mang tính ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý cho các mục đích tuân thủ hoặc thực thi.

Truy Cập Ngôn Ngữ

Khi giao dịch với Trung tâm Dữ liệu chi tiết và Đổi mới (Center for Data Insights and Innovation), CDII cung cấp dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như: thông dịch viên có trình độ và thông tin được viết bằng ngôn ngữ khác. Để yêu cầu những dịch vụ này, hãy liên hệ với CDII theo địa chỉ CDII@chhs.ca.gov.

Chúng tôi làm gì

Trung tâm Dữ liệu chi tiết và Đổi mới (CDII) của CalHHS cung cấp cơ sở hạ tầng để chia sẻ dữ liệu giúp người dân California truy cập, sử dụng và hiểu dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh & Y tế California (California Health & Human Services Agency – CalHHS). CDII làm việc với các cơ quan tiểu bang California và các đối tác bên ngoài để phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao việc chia sẻ và phân tích dữ liệu, đồng thời đảm bảo tuân thủ Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (Health Insurance Portability and Accountability Act- HIPAA).

CDII tạo điều kiện thuận lợi cho công việc được thực hiện bởi Khung trao đổi dữ liệu (Data Exchange Framework- DxF). Khung trao đổi dữ liệu (DxF) đang nỗ lực nâng cao công bằng y tế và thúc đẩy việc chia sẻ thông tin dịch vụ xã hội và y tế an toàn, hiệu quả và theo thời gian thực giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế và nhân sinh của California vì một California khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.

Thẻ Báo cáo Chất lượng Chăm sóc Y tế California (California Health Care Quality Report Cards) đánh giá các chương trình bảo hiểm sức khỏe và nhóm y tế dựa trên chất lượng chăm sóc y tế và trải nghiệm của bệnh nhân. Trang web này cung cấp thông tin để giúp người tiêu dùng so sánh chất lượng của các chương trình bảo hiểm sức khỏe và các nhóm y tế, tìm hiểu về các khiếu nại về chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng và biết được các quyền của bệnh nhân cũng như các nguồn lực hỗ trợ người tiêu dùng.

Ủy ban Bảo các Đối tượng Nghiên cứu Con  Người (Committee for the Protection of Human Subjects -CPHS) CPHS đóng vai trò là hội đồng đánh giá thể chế (institutional review board – IRB) cho CalHHS. Vai trò của CPHS (và các IRB khác) là đảm bảo rằng nghiên cứu liên quan đến đối tượng con người được tiến hành một cách có đạo đức với rủi ro tối thiểu cho người tham gia.

Liên hệ với CDII tại CDII@chhs.ca.gov hoặc gọi (916) 538-5910 hoặc (916) 654-3454.